Allmänt om registrering och behandling enligt GDPR 

För oss är det viktigt att du kan känna dig trygg med att vi hanterar dina personuppgifter på ett korrekt sätt. Därför har vi här sammanställt hur vi hanterar personuppgifter samt vad du har för rättigheter som kund.
Därför behandlar (A. Dukat Fastighetsbyrå) dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Ett av syftena med GDPR är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter.
Dataskyddsförordningen gäller för behandling av personuppgifter. Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Avgörande är om uppgiften, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande person. En personuppgift kan till exempel vara namn, adress, personnummer, telefonnummer, e post, foto och IP-adress.
Med behandling av personuppgifter avses all insamling och registrering av personuppgifter, men även olika typer av organisering och lagring.
Hur länge sparas uppgifterna?
Kontakter i vårt kundregister sparas endast så länge som de är relevanta, och vi genomför regelbundet gallring av kontakter. Se mer information nedan.
Ändamål med behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra vårt uppdrag behöver vi inhämta, bearbeta och lämna ut personuppgifter rörande dig.
A. Dukat Fastighetsbyrå lagrar dina personuppgifter, vilka uppgifter det är varierar naturligtvis beroende hur uppgifterna kommer in och vilka tjänster ni har tagit del av. Exempel på sådana uppgifter är namn, personnummer, adress, e-postadress, mobilnummer, eventuella sökprofiler och nuvarande boende mm.
Ändamål: Administrera intresseanmälan
Laglig grund: Intresseavvägning
Behandlingsaktivitet: Lagring, matchningsutskick via e-post
Gallringstid: Uppgifterna får sparas under tid tills objekt förmedlats ifall bevakning har anmälts. Annars gallring direkt.
Ändamål: Upprätta spekulantregister, visningslistor och förmedla objekt
Laglig grund: Intresseavvägning
Behandlingsaktivitet: Lagring, matchningsutskick via e-post
Gallringstid: Tre månader från att bostaden har sålts

Ändamål: Direktmarknadsföring

Laglig grund: Intresseavvägning
Behandlingsaktivitet: Lagring, matchningsutskick via e-post
Gallringstid: Tre månader från att uppgifter har samlats in
Varifrån kommer uppgifterna?
Dig själv, tex när du anmäler dig på en visning via vår hemsida eller kontaktar oss via mejl, men i viss fall även från myndighetsregister.
I vissa fall delar vi information om dig till tredje part
Banker
För att kunna hjälpa köpare och säljare av en bostad med tillträdet kommer parternas personuppgifter att lämnas till aktuell bank inför tillträdet. Laglig grund för detta är en intresseavvägning inom förmedlingsuppdraget
Myndigheter
Om en myndighet begär ut uppgifter kan vi komma att lämna ut personuppgifter. Ett exempel på detta är om Fastighetsmäklarinspektionen (som är tillsynsmyndighet för fastighetsmäklarbranschen) begär ut handlingar som tex avtal och budprotokoll eller lista över anvisade spekulanter. I sådana fall är en fastighetsmäklare skyldig att lämna ut denna typ av handlingar.
Bostadsrättsföreningar
Om ett förmedlingsuppdrag avser en bostadsrätt, delar vi med bostadsföreningen personuppgifter om dels säljaren som nuvarande medlen, och om köparen i samband med att denne ansöker om medlemskap i föreningen. Även information om bostaden och avtalet mellan parterna delas med föreningen. Laglig grund för detta är en intresseavvägning och för att det är nödvändigt för att genomföra förmedlingsuppdraget
Säljaren och köparen
Uppgifterna i budförteckningen ska enligt lag lämnas till säljaren och köparen i samband med att uppdraget avslutas.
En lista över anvisade spekulanter ska enligt god fastighetsmäklarsed lämnas till säljaren, om denna väljer att säga upp förmedlingsuppdraget.
Marknadsplatser
Hemnet och liknande marknadsplatser
Under förmedlingsuppdraget delar vi naturligtvis ganska mycket uppgifter om objektet, men även slutpris och säljarens namn. Laglig grund – Intresseavvägning.
Statistiktjänster
När ett förmedlingsuppdrag är klart, så skickas viss information om objektet samt, slutpris mm till Svensk Mäklarstatistik. Denna används sedan i olika värderingstjänster.
Tjänsteleverantörer
För att kunna utföra överenskomna tjänster med olika parter kommer personuppgifter som tex Namn, Adress e-post och telefonnummer att delas med dessa i mån av behov. Exempel på detta är fotograf, besiktningsman etc.
Överföring till länder utanför EU/EES
Vi för inte över dina personuppgifter till länder utanför EU/EES.
Information dina rättigheter
 
  • Behandling av personuppgifter är i viss omfattning nödvändig även om den registrerade inte har lämnat samtycke. Det kan exempelvis gälla för att avtal ska kunna fullgöras samt andra skyldigheter enligt lag t.ex. Kundkännedom, Budgivningsprotokoll, Spekulantlistor eller Köpekontrakt.
  • Om samtycke används som laglig grund för lagring av personuppgifter har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke genom att kontakta personuppgiftsansvarig.
  • Den registrerade har alltid rätt att invända mot att dennes personuppgifter används för direktmarknadsföring. En sådan invändning kan göras när som helst. Görs en invändning mot direktmarknadsföring, får personuppgifterna inte längre behandlas för sådana ändamål.
  • Du har rätt att begära ett utdrag av den information om som finns om dig.
  • Du har rätt att begära rättelse av eventuella felaktiga personuppgifter som finns om dig.
  • Du har rätt att invända mot den personuppgiftsansvarigas behandling av dina personuppgifter. I så fall får den personuppgiftsansvariga endast fortsätta att behandla uppgifterna om det går att visa att det finns berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas och som väger tyngre än den registrerades intressen och rättigheter. Exempel på detta är då det krävs för att uppfylla lagkrav eller som underlag för vissa typer av rättsliga anspråk.
  • Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att få dina uppgifter raderade. Men med det undantaget att fastighetsmäklaren är skyldig enligt lag att spara en del uppgifter, tex om parter, budgivare, vem som anvisats till ett objekt. Du kan alltid begära att få dina uppgifter raderade, och så får den ansvarige sedan bedöma om alla eller endast en del av uppgifterna kan raderas i nuläget.
  • Om du vill begära något av ovan, så görs det skriftligen (tex genom e-post), med uppgift om namn och personnummer till personuppgiftsansvarig –se nedan
  • Om du tycker att någon behandlar personuppgifter om dig på ett sätt som strider mot dataskyddsförordningen (GDPR) kan du även lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. Du hittar till dem via deras sida: imy.se
 
Personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvarig är den som bestämmer för vilka ändamål uppgifterna ska behandlas, och hur behandlingen ska gå till. Personuppgiftsbiträde är den som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning. Mäklare som i sina samarbeten delar data med externa aktörer måste ingå personuppgiftsbiträdesavtal med dem, för att reglera ansvaret för att personuppgifter hanteras på rätt sätt. Därför har mäklarföretaget bland annat ingått ett personuppgiftsbiträdesavtal med sin leverantör av mjukvara i vilket kundregistret hanteras.
De som behandlar personuppgifter måste se till att behandlingen sker i enlighet med dataskyddsförordningen. En personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde kan vara en fysisk eller juridisk person.
Personuppgiftsansvarig är A. Dukat Fastighetsbyrå (631022-5021 med adress Viktor Rydbergsgatan 21, 411 32 Göteborg Tel:031-286868 ,
 e-post:dukat.fastighetsbyra@outlook.com